Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

VI edycja projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”

Dodano: , źródło: UMWS

Informacja o naborze Wniosków o przyznanie stypendium w ramach VI edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w roku szkolnym 2021/2022.

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin II naboru Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendia w wysokości 5 000,00 zł udzielane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Termin naboru został ustalony na okres: od 20 września 2021 r. do 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej projektu: efs-stypendia.slaskie.pl.

Szansa na stypendium w wysokości 5 000 zł

Uczniowie i uczennice zainteresowani/ne otrzymaniem stypendium, spełniający/ce kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) przez elektroniczną platformę ePUAP lub wysłać je pocztą tradycyjną.

W aktualnym naborze Wnioskujący mają możliwość przygotowania wniosku za pomocą Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium. Aplikacja ułatwi proces aplikowania o stypendium oraz pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów.

Stypendia zostaną przyznane uczniom i uczennicom z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach oceny wniosków. Ilość przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby móc uzyskać stypendium to:

  • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
  • uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021;
  • uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Kryteria dodatkowe, za których spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

  • uzyskanie w roku szkolnym 2020/2021 tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.;
  • posiadanie w roku szkolnym 2020/2021 zezwolenia, wydanego przez Dyrektora szkoły, na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych, lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w rozumieniu ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
  • uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnością.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2021 r. do czerwca 2022 r.) będą podlegać opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach do których uczęszcza uczeń/uczennica. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

W przypadku składania Wniosku za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) można wysyłać wnioski (wraz z załącznikami) na jeden z poniższych adresów:

  • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
  • Kancelaria Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
  • Kancelaria Biura Zamiejscowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Na dzień ogłoszenia o naborze istnieje możliwość osobistego składania korespondencji w kancelarii ogólnej Urzędu, znajdującej się przy ul. Ligonia 46 (pok. 164), czynnej w godzinach 7:30 – 15:30. Niemniej jednak powyższa możliwość, w trakcie trwania naboru, uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Korespondencję można również złożyć osobiście w specjalnie przygotowanych do tego celu urnach (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji), znajdujących się przy wejściu do Urzędu od strony ul. Ligonia 46 oraz ul. Jagiellońskiej 25 (tj. od strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach), a także w biurach zamiejscowych w Bielsku-Białej oraz Częstochowie zgodnie z adresami wykazanymi powyżej.

Ważne: Datą złożenia Wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej lub wpływu na elektronicznej platformie ePUAP. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 22 października 2021 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu. Zachęcamy do udziału w naborze.

Ładowanie Rozmowy