Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia partnerem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Dodano: , źródło: GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) podpisała list intencyjny z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR). Oba podmioty zadeklarowały chęć współpracy w ramach projektu NewUrbPact w ramach GOSPOSTRATEG. Kooperacja będzie dotyczyć szeroko rozumianych kwestii polityki przestrzennej i kierunków rozwoju obszaru GZM.

Instytut realizuje w latach 2019-2021 projekt pn. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact). Jego celem jest wypracowanie wzorcowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w kraju. Jest to część szerszego projektu zwanego GOSPOSTRATEG.

Podpisany list intencyjny zakłada, że GZM będzie stanowić przedmiot badań, a IRMiR będzie jednostką prowadzącą badania. Dotyczyć one będą wybranych aspektów funkcjonowania związku metropolitalnego i jego gmin członkowskich. W szczególności będą one związane z szeroko rozumianą polityką przestrzenną, jak np. problematyka depopulacji, suburbanizacji i kurczenia się miast. To jedne z głównych współczesnych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych.  Wyniki zostaną pozyskane nieodpłatnie, a prace będą realizowane do końca 2021 r.

Zasadniczą rolą IRMiR jest wspieranie władz państwowych oraz samorządowych w procesie optymalnego zarządzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi. Instytut prowadzi prace na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania przestrzennego czy stymulowania procesów gospodarczych.

Program GOSPOSTRATEG jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Realizowany jest przez konsorcjum, które tworzą: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Uczelnia Łazarskiego.

Ładowanie Rozmowy