Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Głos mlodzieży w lokalnych sprawach

Dodano:

Będzie łatwiej powołać młodzieżowe rady i sejmiki przy jednostkach samorządu terytorialnego. A to dzięki nowelizacji ustawy, którą przyjęła Rada Ministrów. W ten sposób rada gminy będzie mogła wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek organu wykonawczego, 1/5 składu rady gminy oraz środowisk młodzieżowych. 

Poprzednie przepisy szczątkowo regulowały funkcjonowanie młodzieżowych rad na poziomie samorządu gminnego. Całkowicie pomijały również możliwość powołania tego typu organów przy samorządzie powiatowym czy wojewódzkim. 

Jakie będą cele i zadania młodzieżowych rad gminy? 

Według projektu młodzieżowa rada gminy ma posiadać charakter doradczo-konsultacyjny dla rady gminy. Oprócz tego będą miały również prawo inicjatywy uchwałodawczej. Głównymi zadaniami będzie opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji tych działań oraz podejmowanie działań związanych z młodzieżą, szczególnie w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży. 

Wspomniane rady funkcjonują obecnie w ponad 500 gminach. 

Od tej pory urzędy jednostek smorządów terytorialnych będą zobowiązane do pokrywania kosztów działań młodzieżowego ciała doradczego oraz zwrotu wydatków poniesionych przez radnego reprezentującego tę organizację. 

Jak mówi pełnomocnik rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek 

To kolejny ważny element konsekwentnie realizowanej polityki rządu zwiększającej udział młodych ludzi w życiu publicznym (…) - Wiem, że młodzi mają potrzebę i energie do działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Dlatego uznałem za kluczowe, aby maksymalnie ułatwić zasady powoływania młodzieżowych rad oraz aby nadać im jeszcze szersze kompetencje. 

 

(zdjęcie: MRM Ruda Śląska Facebook)

Ładowanie Rozmowy