Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

18 mln zł na wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim

Dodano:

Wojewoda Śląski podpisał umowę partnerską z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

Umowa została podpisana w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Projekt ten finansowany będzie z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, a pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, miejsc kwarantanny dla regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Wartość unijnego projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19” w całej Polsce wynosi 130 mln zł.

Więcej informacji znaleźć można pod adresem https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rodziny-i-polityki-spolecznej/projekt-wsparcie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastepczej-w-okresie-epidemii-covid-19.

 

Ładowanie Rozmowy