Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Ulgi w podatkach dla przedsiębiorców

Dodano:

W dobie pandemii przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi w podatkach. Niedawno resort finansów zaktualizował informacje na temat ulg w podatkach lokalnych, które mogą stosować gminy w stosunku do przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. W komunikacie przedstawionym na początku marca regionalnym izbom obrachunkowym, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazało obszary, w jakich przedsiębiorcy mogą liczyć na wspomniane ulgi.  

Przedłużenie terminu płatności 

W szczególnych sytuacjach  przedsiębiorcy mogą wnioskować o przedłużenie terminu płatności, rozłożenie podatku na raty lub nawet umorzenie zobowiązania. Trzeba jednak spełniać odpowiednie kryteria, aby ubiegać się o taką ulgę. 

Podatek od nieruchomości 

Przedłużona została możliwość stosowania preferencji w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków, jakie wywołał COVID-19. Od 16 grudnia 2020 r., w drodze uchwały rady gminy, możliwe jest: 

wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r.) 

oraz  

przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Warto dodać, że pojęcie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków, jakie wywołał COVID-19, nie zostało dokładnie zdefiniowane w przepisach, dlatego też gminy mogą samodzielnie określić grupy przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania z preferencji w podatku od nieruchomości. Według ustawy pomocą mogą zostać obięci wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na skale prowadzonej działalności, jeśli pogorszyła się ich płynność finansowa. 

Zwolnienie z opłaty targowej 

Zgodnie z ustawą pozwalającą stosować ulgi podatkowe przez samorządy, został również zawieszony pobór opłaty targowej. Zawieszenie obejmuje okres od 1 styczna do 31 grudnia 2021 r. jednocześnie, jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę z tytułu niepobierania tej opłaty. 

Wsparcie na podstawie Ordynacji podatkowej 

Samorządowe organy podatkowe, właściwe w sprawach podatków lokalnych, mogą również przyznawać, na wniosek podatnika, indywidualne ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67b w związku z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W takiej sytuacji możliwe jest: 

  1.  odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;  
  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;  
  3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (opłaty wnoszonej przez podatnika, któremu rozłożono spłatę podatku na raty lub odroczono termin płatności podatku). 

Zakres pomocy, z której można skorzystać zależy od ustaleń władz samorządowych. Dodatkowo może to być również uwarunkowane indywidualną sytuacją przedsiębiorcy. Aby dowiedzieć się, o jaki rodzaj wsparcia należy wnioskować w konkretnej sytuacji, najlepiej skontaktować się z organami podatkowymi właściwymi dla miejsca prowadzenia działalności. 

(fot. Pixabay)

Ładowanie Rozmowy