Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Nowe obowiązki przedsiębiorców. Sprawdź, czy dotyczą również ciebie!

Dodano:

2022 to rok zmian dla przedsiębiorców – oprócz nowości podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład, właściciele firm muszą również liczyć się z nowymi zobowiązaniami wobec ZUS-u. O czym mowa? Spora grupa przedsiębiorców ma teraz obowiązek składania comiesięcznego rozliczenia.  

Nowy Ład, czyli nie tylko podatki

Nowy rok przyniósł wiele zmian zarówno w systemie podatkowym, jak i w składkach na ZUS. Właściciele firm muszą bardzo szybko reagować na modyfikacje przepisów, aby uniknąć nieprzyjemności w postaci listów ponaglających z urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego przypominamy, że od 2022 roku przedsiębiorca (osoba fizyczna) po upływie każdego miesiąca kalendarzowego musi przekazać do ZUS-u deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne.

Ilość przekazywanych dokumentów zależy od sposobu rozliczania składek. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki wyłącznie za siebie, wówczas składa do ZUS-u tylko deklarację rozliczeniową. W sytuacji gdy rozlicza siebie i pracowników, odrócz deklaracji rozliczeniowej składa także imienny raport miesięczny.

Deklaracja rozliczeniowa, czyli druk ZUS DRA to dokument, w którym płatnik umieszcza rozliczenie składek ubezpieczeniowych oraz wypłacone przez dany okres czasu świadczenia. Imienne raporty miesięczne dzielimy na dwa druki: ZUS RCA i ZUS RSA. Jeden z nich służy do rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, drugi zaś – do wykazania wypłaconych świadczeń pracowników.

Obowiązkowe nie dla każdego

Nowe przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz innych ustaw ograniczyły grono osób, które są zwolnione z obowiązku comiesięcznego przekazywania rozliczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz ten obowiązek nie dotyczy wyłącznie 3 grupy płatników składek. Mowa tutaj o osobach:

  • duchownych,
  • składających dokumenty za nianię,
  • które dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Inni płatnicy składek zobowiązani są do comiesięcznego składania opisanych wyżej dokumentów.

Obowiązują nowe terminy!

Oprócz nowych druków formularzy, a także zasad, zmieniły się również terminy składania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy składek muszą złożyć dokumenty:

  • do 5. dnia następnego miesiąca - dotyczy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca - dotyczy płatników składek posiadających osobowość prawną (tj. m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych itp.),
  • do 20. dnia następnego miesiąca - dotyczy wszystkich pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych - jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej).  

Wszystkie nowe formularze dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ładowanie Rozmowy