Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

W jaki sposób prowadzić ewidencję czasu pracy?

Dodano: , źródło: Artykuł sponsorowany/Materiały dostarczone przez zleceniodawcę

Karta ewidencji czasu pracy stosowana jest do rozliczania czasu, w którym pracownik wykonywał obowiązki służbowe w ramach umowy o pracę. Stanowi ona podstawę do właściwego ustalenia wynagrodzenia pracownika, a także udzielenia innych świadczeń. W związku z tym ewidencja czasu pracy musi być prowadzona prawidłowo.

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. W przepisach tych zostały wymienione wszystkie informacje, które powinny znaleźć się we właściwie prowadzonej ewidencji czasu pracy. Co ważne – nie wskazano wzoru karty ewidencyjnej. Oznacza to, że pracodawca może prowadzić ewidencję czasu pracy w dowolny sposób, uwzględniając wytyczne wskazane w przepisach prawa.

Jakie informacje zawiera ewidencja czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać:

 • liczbę godzin przepracowanych w danym dniu – wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy;

 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej;

 • liczbę godzin nadliczbowych;

 • liczbę dni wolnych od pracy, z oznaczeniem powodu ich udzielenia;

 • liczbę godzin pełnionego dyżuru - wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz miejscem jego pełnienia;

 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy;

 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy;

 • informację o nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy;

 • informację o czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Do ewidencji czasu pracy należy załączyć też wnioski pracownika (np. dotyczące zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych czy stosowania skróconego tygodnia pracy), dokumenty związane z wykonywaniem pracy np. w godzinach nadliczbowych, zgody np. na wyjazd służbowy pracownicy w ciąży.

Jakie oznaczenia stosować w ewidencji czasu pracy?

W związku w tym, że nie ma jednego poprawnego wzoru karty ewidencji czasu pracy – każdy pracodawca może stosować własne oznaczenia. Zaleca się, by symbole stosowane w kartach były jednolite dla wszystkich pracowników. Oznaczenia muszą być zrozumiałe dla osób zatrudnionych, ale też np. dla organów kontroli.

Dla przykładu - oznaczenia stosowane w ewidencji czasu pracy samoobsługowej platformy pracowniczej onPoint to:

 • O – obecność / P – presence;

 • OPD – opieka nad dzieckiem / CC – child care

 • ODWL – odbiór dnia wolnego / DL – day in lieu;

 • UH – urlop wypoczynkowy / HL – holiday leave;

 • M – urlop macierzyński / maternity leave;

 • OL – urlop okolicznościowy / occasional leave;

 • PD – praca z domu / WFH – work from home;

 • ONAD – odbiór za nadgodziny / TOIL – time in lieu;

 • UB – urlop bezpłatny / UL – unpaid leave;

 • SL – choroba / sick leave

W ewidencji czasu pracy oznacza się dni nieobecności. Zatem przy dniach wolnych np. udzielonych osobie zatrudnionej za pracę w niedzielę lub z powodu przekroczenia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zamieszcza się odpowiednie oznaczenia, określające powód udzielenia dnia wolnego.

W jaki sposób prowadzić ewidencję czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w taki sposób, aby gromadzić poszczególne godziny:

 • przepracowane ogółem;

 • nadliczbowe z dodatkiem 50% oraz 100%;

 • przepracowane w niedziele i święta;

 • przepracowane w porze nocnej;

 • przepracowane w dodatkowe dni wolne od pracy;

 • wypracowane w czasie dyżurów;

 • pracowników młodocianych przy pracach wzbronionych niezbędnych do przyuczenia do zawodu.

Ewidencja czasu pracy może też zawierać dodatkowe informacje wpisywane przez pracodawcę – np. dotyczące ewentualnych spóźnień pracownika do pracy czy czasu wykonywania obowiązków służbowych w warunkach szczególnych.

Przy prowadzeniu elektronicznej ewidencji czasu pracy podsumowanie poszczególnych danych (np. liczba godzin nadliczbowych z dodatkiem 100%) jest znacznie łatwiejsze. Korzystając np. z systemu onPoint oprócz podliczenia wszystkich danych, istnieje też możliwość generowania raportów, które w szybki sposób pokazują np. godziny wypracowane w czasie dyżurów.

Kto prowadzi ewidencję czasu pracy?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. Może on jednak wyznaczać osoby odpowiedzialne za to zadanie – np. managerów działów czy pracowników działu HR. Warto mieć na uwadze, że ewidencjonowaniem czasu pracy osób zatrudnionych w danej firmie powinna zajmować się osoba, która posiada informacje o liczbie godzin, dniach wolnych, zwolnieniach chorobowych itp. pracowników konkretnej jednostki.

Źródło: Onpoint.pl – samoobsługowa platforma HR

Ładowanie Rozmowy