Bliżej Śląska, bliżej Twoich spraw

Kto może otrzymać dodatek węglowy?

Dodano:

W miniony piątek 22 lipca Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący dodatku węglowego. Projekt ten zakłada jednorazową pomoc finansową w kwocie 3 tysięcy złotych dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek ma być pomocą dla polskich rodzin w odpowiedzi na rosnące ceny węgla. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek?

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek dostanie każde gospodarstwo domowe (jednoosobowe lub wieloosobowe), dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek będzie wypłacany niezależnie od dochodu w danym gospodarstwie domowym.

Aby otrzymać dodatek, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Czas na to minął wraz z końcem czerwca br. Drugim warunkiem jest złożenie wniosku o wypłatę dodatku w odpowiednim terminie.

Dodatek węglowy – wniosek

Jak czytamy w projekcie ustawy, wniosek o dodatek węglowy będzie trzeba złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Wniosek będzie można złożyć zarówno w formie papierowej jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku będzie jednolity dla całej Polski. We wniosku trzeba będzie podać swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania. Niezbędne będzie również podanie danych osobowych członków gospodarstwa domowego. Pamiętać należy, że dodatek węglowy przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe – wniosek może złożyć tylko jeden członek z danego gospodarstwa. W przypadku kiedy więcej niż jeden członek złoży wniosek, rozpoznany zostanie ten, który złożony został najwcześniej.

Na ten moment termin rozpoczęcia naboru wniosków nie został jeszcze określony. Najwcześniejszy możliwy termin to druga połowa sierpnia.

Wypłata dodatku węglowego

Wypłata dodatku węglowego w kwocie 3 tysięcy złotych nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku na podany we wniosku numer rachunku bankowego. Dodatek wypłacać będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Ładowanie Rozmowy